de COACHING WORKSHOP

Deze workshop moet je volgen als je therapeut wilt worden.

COACHING

TRANSFORMATION I
437,50
1 WORKSHOP VAN 3 DAGEN
  • INCLUSIEF HET LESMATERIAAL
  • UITGEBREIDE SYLLABUS
  • INCL. ALLE LUNCHES, THEE, KOFFIE ETC.​
  • PARKEREN GRATIS
  • VRIJGESTELD VAN BTW
Popular

Antoinette Verschoor.
Dit is een workshop die zijn geld dubbel en dwars waard is. Weer veel geleerd om dagelijks toe te passen.

DE QUANTUM-ACADEMY IS EEN  OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR KORT BEROEPS ONDERWIJS EN VOLDOET AAN DE GEDRAGSCODE TRAINING EN OPLEIDINGEN.

crkbo

De opname in het Centraal register kort beroeps onderwijs gebeurt op basis van een strenge audit. De audit is gebaseerd op de gedragscode van NRTO. Hiermee is de Quantum-Academy ook vrijgesteld van BTW

International Association of Quantum-Healing 

De gedragscode is gebaseerd op de International Association of Quantum-Healing deze zijn: rechtszekerheid, zorgvuldigheid, gelijkheid, onpartijdigheid, eerlijkheid, integriteit, transparantie, correctheid, betrouwbaarheid.

ANNULERINGS EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle workshops en opledingen zijn de annulerings en algemene voorwaarden van toepassing, je kunt ze hieronder lezen.

ANNULERINGS VOORWAARDEN WORKSHOP(S)
Het kan gebeuren dat je door dringende omstandigheden van je inschrijving moet afzien. Afhankelijk van het tijdstip van annulering worden er kosten in rekening gebracht.

Je hebt na inschrijving een termijn van 14 dagen waarbinnen je kosteloos kunt annuleren. Een eventuele betaling wordt binnen 14 dagen teruggestort.

Na 14 dagen van de inschrijving zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
– Binnen 14 dagen voor de aanvang van de workshop wordt 35,- administratiekosten in rekening gebracht.
– Binnen 10 dagen voor de de aanvang van de workshop restitutie van 75% – minus 35,- administratie kosten in rekening gebracht.
– Binnen 5 dagen – voor de de aanvang van de workshop restitutie van 50% – minus 35,- administratie kosten in rekening gebracht.
Het resterende bedrag wordt binnen 14 dagen na de annulering op je rekening gestort.

BIJ VERHINDERING DEELNAME
Bij verhindering deelname van een workshop is het binnen een jaar mogelijk zonder kosten door te schuiven naar een volgende datum.

VROEGTIJDIG VERLATEN VAN DE WORKSHOP
Wanneer je besluit de workshop vroegtijdig te verlaten, vervallen je rechten op restitutie van het bedrag van de workshop en ontvang je geen certificaat van deelname. Bij plotselinge ziekte, familieomstandigheden en dergelijke is het natuurlijk  mogelijk om de uren in te halen op een volgende workshop.

ANNULERINGSVOORWAARDEN OPLEIDINGEN.
Wanneer je je inschrijft voor een opleiding Regenesis Healing dan zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing.
– Je hebt na inschrijving een wettelijke termijn van 14 dagen waarbinnen je kosteloos kunt annuleren. Een eventuele betaling wordt binnen 14 dagen teruggestort.
– Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de opleiding worden 75,- euro administratiekosten in rekening gebracht.
– Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de opleiding wordt 25% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
– Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
Het resterende bedrag wordt binnen 14 dagen na de annulering op je rekening gestort.

BIJ VERHINDERING DEELNAME
Bij verhindering deelname van een workshop van de opleiding is het binnen twee jaar mogelijk zonder kosten in een andere groep dezelfde opleiding te vervolgen.

TIJDELIJK ONDERBREKEN VAN DE OPLEIDING
Moet je de opleiding door wat voor reden dan ook tijdelijk onderbreken dan is het mogelijk binnen twee jaar zonder kosten op een ander tijdstip in een andere groep dezelfde opleiding te vervolgen. Tijdelijk onderbreken van de opleiding geeft je geen recht op terugbetaling van het nog niet gevolgde deel van de opleiding.

VROEGTIJDIG BEEINDIGEN VAN DE GEHELE OPLEIDING
Wanneer je besluit de opleiding vroegtijdig te beëindigen dan vervallen je rechten op restitutie van het bedrag van de gehele opleiding en ontvang je geen certificaat van deelname.

WIJZIGING – VERPLAATSING
1. De Quantum-Academy heeft het recht om de aanvangstijd of locatie van een workshop/training te wijzigen. 
2. De Quantum-Academy behoudt zich het recht voor de datum te wijzigen. Opdrachtgever/deelnemer wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. De Quantum-Academy zal andere workshop data aanbieden. Alleen indien na onderling overleg er geen andere geschikte datum beschikbaar is, zal de Quantum-Academy de door opdrachtgever betaalde trainingskosten binnen 14 dagen restitueren. 

ANNULERING DOOR DE QUANTUM-ACADEMY
De Quantum Academy behoudt zich het recht voor een workshop te annuleren. Ingeschreven deelnemers ontvangen minimaal 1 week voor de aanvang schriftelijk of mondeling bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.
Er worden dan uiteraard geen kosten in rekening gebracht en het geld wordt binnen 14 dagen  teruggestort. In overleg kan de inschrijving verplaatst worden naar een volgende workshop of opleiding.
Eventueel gemaakte kosten zoals reserveringen van een hotel kunnen niet op de Quantum-Academy worden verhaald. 

WEIGERING
1. De Quantum-Academy heeft het recht om zonder opgave van redenen deelname van een deelnemer te weigeren. De Quantum-Academy zal dan de door opdrachtgever/deelnemer betaalde deelnamekosten van de niet genoten workshop/opleiding binnen 14 dagen restitueren. 

 

Artikel 1 – Definities
1.Training: training, opleiding, cursus, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden. 2.Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een training is gesloten.
3.Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een training deelneemt. 4.Workshop/opleiding: Een training geïnitieerd door de Quantum-Academy waar bedrijven en individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts) handelingen tussen de Quantum-Academy en opdrachtgever/deelnemer.

Artikel 3 – Workshops/opleiding: aanmelding en betaling
1.Een bedrijf of persoon kan zich aanmelden voor een workshop/opleiding van de QuantumAcademy door het invullen van het aanmeldingsformulier of door zich aan te melden via de website www.quantum-academy.net
2.Indien een bedrijf persoon een optie op een workshop/training neemt, dan is dat zowel voor de Quantum-Academy als voor deze persoon een vrijblijvende reservering. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een optie op een workshop/opleiding.
3.Indien de Quantum-Academy de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de workshop/opleiding tot stand.
4.Opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.
5.de Quantum-Academy brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient de deelnamekosten uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de workshop/training te voldoen. Bij inschrijvingen korter dan vier weken voor de workshop/opleiding het bedrag direct overmaken of in overleg contant te voldoen op de workshop/opleiding.
6.Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan de Quantum-Academy.

Artikel 4 – Workshop/opleiding: Annulering. Zie separaat formulier annuleringsvoorwaarden zie onder link https://quantumacademy.net/regenesis_touch_disclaimer.htm
Artikel 5 – Vervanging trainer De Quantum-Academy draagt er zorg voor dat bij een workshop/opleiding minimaal 1 trainer aanwezig is en is te allen tijde gerechtigd een trainer te vervangen door een andere trainer.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid / klachtenprocedure
1. De Quantum-Academy spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
2. De Quantum-Academy is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de training/workshop kosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
3. De Quantum-Academy is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De Quantum-Academy is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
5. Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
6. Aan de inhoud van een brochure of website tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
7. Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over de Quantum-Academy, diens trainers of voor de Quantum-Academy werkzame personen, verwijzen wij naar de klachtenprocedure en een klachtenformulier die te vinden is op https://www.quantum-academy.net/klachtenprocedure.htm (Op de website onder de link – contact)

Artikel 7 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door de Quantum-Academy, diens trainers en voor de Quantum-Academy werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De Quantum-Academy conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. Zie https://www.quantum-academy.net/privacybeleid.htm link onder contact

Artikel 8 – Intellectuele eigendom
1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Quantum-Academy is opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
2. Het intellectuele eigendom, copyrights en auteursrechten van het trainingsmateriaal komt geheel toe aan de Quantum-Academy.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland Quantum-Academy, Zoom 20-1, 8225 KP, Lelystad Inschrijving Kamer van koophandel nr. 1102144

 

De Quantum-Academy: Privacy voorwaarden
deelname workshop (s)
Adres: Zoom 20-11 8225 KP Lelystad
Workshop adres: Apolloweg 282, 8239DB Lelystad

Aangepast 4-1-2023
De privacy voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de workshops
georganiseerd door de organisator “Quantum-Academy” (Acknowledge BV).
Door deel te nemen aan de workshop(s) gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.

1. TOESTEMMING VOOR BEELD- EN GELUIDSOPNAMEN

1.1 Gezien het privacy gevoelige karakter van de workshops is het de
deelnemer uitdrukkelijk verboden om zelf foto-, film- of geluidsopnamen te
maken tijdens en gedurende de workshop uren zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de organisator.

2. SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VOOR OPNAMEN

2.1 Voor het maken van foto-, film- of geluidsopnamen tijdens en gedurende de
workshop, dient de deelnemer voorafgaand aan de workshop schriftelijke
toestemming te verkrijgen van de organisator. Bij aanvang van de workshop dient
toestemming gevraagd te worden aan alle deelnemers.

2.2 Onder ‘schriftelijke toestemming’ wordt verstaan een expliciete
schriftelijke goedkeuring van de organisator waarin de voorwaarden en het
beoogde gebruik van de opnamen duidelijk zijn vastgelegd.

3. GEBRUIK VAN OPNAMEN VOOR MEDIA PUBLICATIES

3.1 De deelnemer mag geen foto-, film- of geluidsopnamen maken tijdens de
workshop en te gebruiken voor publicatie op sociale media of enige andere vorm
van media publicaties zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.

3.2 ‘Media publicaties’ in de ruimste zin van het woord omvatten, maar zijn
niet beperkt tot, online platforms, gedrukte media, televisie, radio, en andere
vormen van openbare verspreiding.

4. HANDHAVING VAN DE VOORWAARDEN

4.1 De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet
aan deze Voorwaarden houden, de toegang tot de workshop te ontzeggen.

4.2 In geval van schending van deze Voorwaarden zal de organisator passende
juridische stappen ondernemen om zijn rechten te beschermen. Gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de deelnemer die deze voorwaarden
schendt.

Door deel te nemen aan de workshop verklaart de deelnemer dat hij/zij deze
Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee instemt.